Automobilizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sud u Tok­i­ju pro­glasio je kriv­im bivšeg izvršnog di­rek­to­ra Nis­san Mo­tor Gre­ga Kel­ly­ja jer je po­mo­gao Car­losu Ghos­nu, nekadašn­jem gen­er­al­nom di­rek­toru kom­pani­je, da sakri­je svo­ja pri­man­ja.

Published On 04 Mar 2022

Tes­la povlači 578.607 au­to­mo­bi­la u SAD-u, jer pješaci mož­da nisu sv­jes­ni da im se vozi­lo pri­b­liža­va ako je alarm koji ih na to up­o­zo­ra­va pretih, ob­javio je amer­ič­ki reg­u­la­tor.

Published On 10 Feb 2022