Automobilizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Film će prikaza­ti živ­ot Enza Fer­rar­i­ja, nje­gove porodične prob­leme i pripreme za au­to­mo­bilis­tičku utrku Mille Miglia 1957. go­dine, koja je za­vrši­la tragedi­jom.

Published On 10 Aug 2022