Yannick Giovanni Marshall

Yannick Giovanni Marshall

Yannick Giovanni Marshall je akademik i predavač Afričkih studija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ar­tiku­laci­ja pro­gra­ma oslobađan­ja od his­tori­js­ki an­ti­cr­načke in­sti­tu­ci­je ne bi tre­bala biti povezana sa mar­ketingom.

opinion by Yannick Giovanni Marshall
Published On 11 Dec 2020