Omar Kush

Omar Kush

Omar Kush je pisac i istraživač iz Sirije rođen 1956. u Halepu. Živi u Damasku, a bavi se pitanjima iz oblasti kulture. Periodično piše za pojedine ar... apske žurnale.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kon­stant­no se po­javlju­je dile­ma vezano za ci­jenu koju Turs­ka tre­ba plati­ti kako bi za­uzvrat do­bi­la nor­mal­izaci­ju odnosa s Rusi­jom, Izraelom, Egip­tom i Sir­i­jom.

opinion by Omar Kush
Published On 01 Jul 2016

Bom­baš­ki na­pad u Ankari iza­z­vao je snažan potres u poli­tičkom živ­o­tu Turske, jer se na nje­gov­oj meti našla veo­ma os­jetlji­va sig­urnos­na zona.

opinion by Omar Kush
Published On 26 Feb 2016