Jelena Glušac

Jelena Glušac

Jelena Glušac je novinarka Al Jazeere Balkans. Kao reporterka izvještala je o izbjegličkoj krizi duž cijele balkanske rute, oružanim napadima u Francu... skoj, Turskoj, Španiji, migrantskoj politici Mađarske. Novinarsku karijeru počela je 2001. na Radio Beogradu. Sedam godina bila je reporterka beogradske televizije Studio B.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Na uli­ca­ma Beogra­da ovih smo dana vid­jeli jed­nu novu gen­eraci­ju mladih, samosv­jes­nih, krhk­ih i snažnih žena koja je i kroz povike i kroz suze jas­no stavi­la do znan­ja svi­ma da je dos­ta.

blog by Jelena Glušac
Published On 05 Oct 2022

Tokom osam mese­ci, ko­liko je L živ­jela sa Sav­ići­ma, budi­la se, kažu, s ri­ječi­ma: “Mama, mam­ice, ja te volim. Ti me nika­da nikom nećeš dati, je l’ tako, mama?”

blog by Jelena Glušac
Published On 13 Jun 2020

U selu Novi Koz­jak u vo­jvođan­skoj opš­ti­ni Al­i­bunar u Sr­bi­ji, nov­inari su otkrili da je osam mjese­ci šes­tero djece uzras­ta od tri do 16 go­d­i­na živ­je­lo na­pušteno.

blog by Jelena Glušac
Published On 17 Feb 2020