Faruk Hadžić

Faruk Hadžić

Faruk Hadžić je doktor ekonomskih nauka i predavač na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Techology (SSST). Bavi se, kao makroekonomski analit... ičar, analizom ekonomskih pokazatelja, daje stručna mišljenja, komentare i prijedloge vezano za ekonomiju BiH, sa naglaskom na makroekonomski aspekt energetske tranzicije. Dobitnik je jedne Zlatne i dvije Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli, za uspjeh tokom studija. Član je Svjetske ekonomske asocijacije i Post-Kenzijanskog ekonomskog udruženja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Fed­eraci­ja BiH se ponovno nalazi pred izborom – naprav­i­ti novu his­tori­jsku ekonom­sku grešku, čije posljedice može­mo svi pret­postavi­ti, ili iz­abrati put opo­rav­ka, ras­ta i vraćan­ja op­ti­miz­ma.

opinion by Faruk Hadžić
Published On 24 Jan 2022

Na svak­ih zarađenih 500 eura neto plate, u Fed­eraci­ji BiH tre­ba up­lati­ti još 72 pos­to tog iznosa za poreze i do­pri­nose; u Re­pub­li­ci Srp­skoj je opterećen­je neš­to niže i tre­ba up­lati­ti 57 pos­to.

Published On 26 Oct 2021

Zabrin­u­tost se javl­ja i zbog očeki­van­ja da bi in­flaci­ja mogla prisil­no nat­jerati cen­tralne banke mnogih ze­mal­ja da sman­je pakete po­moći što može dovesti do ne­do­voljnog opo­rav­ka od uti­ca­ja pan­demi­je.

opinion by Faruk Hadžić
Published On 17 Oct 2021