Fahrudin Vojić

Fahrudin Vojić

Fahrudin Vojić je teolog i magistar religijske edukacije. Nekoliko godina je radio kao profesor u obrazovnim ustanovama na području Bihaća. Novinarstv... o je njegova druga ljubav i tim poslom se bavi dugi niz godina. Iskustvo je stekao pišući kao novinar za nekoliko štampanih i elektronskih medija u Bosni i Hercegovini.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U nared­nih pet go­d­i­na Bosna i Herce­gov­ina će doći u situaci­ju da će morati uvesti 150.000 stranaca ako uopće želi održati zdravstvene i pen­zione fon­dove, ukazu­ju poslo­davci.

Published On 19 Feb 2023