Fahrudin Vojić

Fahrudin Vojić

Fahrudin Vojić je teolog i magistar religijske edukacije. Nekoliko godina je radio kao profesor u obrazovnim ustanovama na području Bihaća. Novinarstv... o je njegova druga ljubav i tim poslom se bavi dugi niz godina. Iskustvo je stekao pišući kao novinar za nekoliko štampanih i elektronskih medija u Bosni i Hercegovini.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U Bosni i Herce­govi­ni poli­ti­ka je duboko in­volvi­rana u sve, pa i sam sport i or­ga­ni­zaci­ju sporta što je glav­na kočni­ca u nje­gov­om razvo­ju i un­apređen­ju trenutnog stan­ja.

Published On 11 Jan 2022

Loša or­ga­ni­zaci­ja sis­tema i strah koji je vladao kod paci­je­na­ta doveli su do toga da je zdravst­vo u jed­nom trenutku bilo potka­pac­i­ti­ra­no kada su u pi­tan­ju bolesti koje nisu COVID-19.

Published On 03 Jan 2022