Fahrudin Vojić

Fahrudin Vojić

Fahrudin Vojić je teolog i magistar religijske edukacije. Nekoliko godina je radio kao profesor u obrazovnim ustanovama na području Bihaća. Novinarstv... o je njegova druga ljubav i tim poslom se bavi dugi niz godina. Iskustvo je stekao pišući kao novinar za nekoliko štampanih i elektronskih medija u Bosni i Hercegovini.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Neophod­no je imati odgo­vara­jući za­kon­s­ki okvir, ko­jeg prati odgo­vara­juća in­fra­struk­tu­ra, koju za­tim mora prati­ti odgo­vara­jući kaz­neni režim, a sve­ga toga – nema.

Published On 14 Jun 2022

Sm­ješten u utro­bi pla­nine Plješav­i­ca nado­mak Bi­haća, neka­da na­jopreml­jeni­ji ju­gosloven­s­ki vo­jni aero­drom Žel­ja­va slovio je za jed­nu od tri vodeće zračne luke takvog tipa u Evropi.

Published On 24 May 2022