Alen Zečević

Alen Zečević

Alen Zečević je magistar historije. Autor je brojnih naučnih radova objavljenih u stručnim časopisima u regiji, novinama i drugim publikacijama. Učesn... ik je nekoliko naučnih skupova i konferencija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Tim u ko­jem radi Sanel Babić ost­vario je ve­li­ka postignuća u is­traži­van­ju in­ter­plan­e­tarnih sis­tema; no ‘Artemis’, pro­jekt sli­je­tan­ja na Mjesec koji priprema, bit će mu na­jveći us­p­jeh u kar­i­jeri.

Published On 08 Aug 2022