Zimbabve

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hil­jade stanovni­ka is­točnog Zim­bab­vea koji su pri­je osam mjese­ci preživ­jeli ra­zo­ran cik­lon Idai, još žive u ša­tori­ma. Sto­tine su pogin­ule, a hil­jade rasel­jene. Stanovni­ci južne Afrike strahu­ju da će kiš­na se­zona do­dat­no pogoršati ion­ako tešku situaci­ju.

Published On 30 Nov 2019

U 95. go­di­ni pre­min­uo je os­ni­vač Zim­bab­vea Robert Mu­gabe, koji je bio i prvi pre­mi­jer te zeml­je nakon što se oslo­bod­i­la bri­tanske koloni­jalne vlasti. Mu­gabe je bio teško bolestan, a li­ječio se u Sin­ga­pu­ru. Zim­babve je vo­dio sko­ro 40 go­d­i­na pri­je nego što je u vo­jnom udaru svrgnut 2017.

Published On 06 Sep 2019

Bivši pred­sjed­nik Zim­bab­vea je odstu­pio 2017. go­dine, nakon što je par­la­ment pokren­uo pro­ce­du­ru opozi­va, a vo­js­ka preuzela vlast i sm­jesti­la ga u kućni pritvor.

Published On 06 Sep 2019