Zimbabve

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mil­ioni lju­di u Zim­bab­veu mogli bi os­ta­ti bez hrane ako se do de­cem­bra neš­to ne pre­duzme, tvrde iz UN-a. Kažu da su uza­stop­ne suše i ekonom­s­ka kriza uzro­ci prob­le­ma, dok je pan­demi­ja ko­rona virusa do­dat­no pogoršala situaci­ju.

Published On 10 Oct 2020

U Zim­bab­veu su škole os­tale zatvorene nakon po­ras­ta bro­ja zaraženih ko­rona viru­som. Dje­ca u siro­mašn­im kućanstvi­ma, koja ne­ma­ju prist­up in­ter­ne­tu, nas­tavu prate putem radi­ja. 

Published On 18 Jul 2020

Suša je prošle go­dine znača­jno sman­ji­la nivo vode na brani u blizi­ni Bu­l­awaya, dru­gog po veliči­ni gra­da u Zim­bab­veu. Zbog toga su vlasti uvele četverod­nevne re­duk­ci­je vode svake sed­mice.

Published On 30 Jan 2020

Hil­jade stanovni­ka is­točnog Zim­bab­vea koji su pri­je osam mjese­ci preživ­jeli ra­zo­ran cik­lon Idai, još žive u ša­tori­ma. Sto­tine su pogin­ule, a hil­jade rasel­jene. Stanovni­ci južne Afrike strahu­ju da će kiš­na se­zona do­dat­no pogoršati ion­ako tešku situaci­ju.

Published On 30 Nov 2019