Vatikan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sm­rću Benedik­ta XVI je otvoreno novo poglavl­je u his­tori­ji Ka­toličke crkve koje je sam počeo da ispisu­je 2013. go­dine, kada je postao prvi papa u posljed­njih 600 go­d­i­na koji je pod­nio os­tavku.

Published On 02 Jan 2023

Kada je 19. apri­la 2005. nje­mač­ki kar­di­nal Joseph Ratzinger iz­abran za Papu, težak je križ preuzeo jer morao je obu­ti cipele svo­ga prethod­ni­ka, oboža­vanog ko­mu­nika­to­ra Ivana Pavla II.

Published On 31 Dec 2022

Nje­go­va smrt u sub­o­tu us­li­jedi­la je neko­liko dana nakon što je papa Fran­jo za­tražio molitve za svog prethod­ni­ka, rekavši da je “jako bolestan”.

Published On 31 Dec 2022