Sjedinjene Američke Države

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bivši pot­pred­sjed­nik SAD-a Mike Pence je kri­tiko­vao one u re­pub­likan­skoj stran­ci koji gu­ra­ju zemlju ka izo­la­cionis­tičkoj van­jskoj politi­ci, naroči­to kad se radi o ruskoj agre­si­ji na Ukra­jinu.

Published On 20 Oct 2022

Učestvo­vat će u ra­zličitim vo­jn­im vježba­ma sa drugim država­ma člani­ca­ma Sjev­er­noat­lantske al­i­janse (NATO) dok je u toku rus­ka in­vaz­i­ja na Ukra­jinu.

Published On 05 Oct 2022