Sjedinjene Američke Države

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fluke-Ekren je pred­vodi­la žen­sku je­dinicu grupe Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant u Raqqi i vodi­la obuku za pu­can­je iz au­tomatskih puša­ka, ba­can­je bombi i ak­tivi­ran­je po­ja­se­va za samoubi­lačke na­pade.

Published On 08 Jun 2022

Ubi­jene su dvi­je žene na parkingu crkve u državi Iowa, a na­padač je izvršio samoubist­vo; još dvi­je os­obe ran­jene na groblju u državi Wis­con­sin.

Published On 03 Jun 2022

Za­m­jenik šer­i­fa potvr­dio je kako su, u na­jnovi­joj masovnoj puc­n­javi u Sjed­in­jen­im Amer­ičkim Država­ma, ubi­jene če­tiri os­obe, a da je na­padač također mr­tav.

Published On 02 Jun 2022

Danas su Sjed­in­jene Amer­ičke Države bliže uslovi­ma koji su doveli do Građan­skog rata 1861. nego što bi se veći­na Amerikanaca usudi­la priz­nati.

opinion by Donald Collins
Published On 01 Jun 2022