Saudijska Arabija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Gu­bitak stratešk­ih za­l­i­ha mo­gao bi biti bolan u mjesec­i­ma koji dolaze, a ci­je­na pot­punog is­cr­plji­van­ja proizvod­nih ka­pacite­ta može biti vi­so­ka, up­o­zo­ra­va saudi­js­ki min­istar en­er­getike.

Published On 26 Oct 2022

Pod­ni­je­ta tuž­ba od 42 strane u ko­joj tvr­di da je MBS bio saučes­nik u nes­tanku i mučen­ju i ubistvu nov­inara Khashog­gi­ja u saudi­jskom konzu­latu u Is­tan­bu­lu 2018.

Published On 28 Jul 2022