Saudijska Arabija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Or­ga­ni­za­tori izložbe su pokušali povući vezu između svi­je­ta ko­jeg je Warhol pred­stavl­jao, odnos­no New Yor­ka pri­je pola stol­jeća i Saudi­jske Ara­bi­je danas.

Published On 24 Feb 2023

Reuters piše da je in­for­ma­ci­ju ob­jav­i­la tele­viz­i­ja Al-Ekhbariya, te da je nisu ko­men­ti­rali niti klub niti Ronal­dov menadžer.

Published On 30 Dec 2022