Saudijska Arabija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Koali­ci­ja pred­vođe­na Saudi­jskom Ara­bi­jom, koja se bori pro­tiv Husa u Je­menu, saopći­la je u petak da je uništi­la be­spi­lotne let­jelice lan­sir­ane pre­ma južnom di­jelu Saudi­jske Ara­bi­je i Je­menu.

Published On 20 Nov 2021

Irak je u pro­tek­lom pe­ri­o­du bio do­maćin sas­tana­ka zvanični­ka dvi­je države, očeku­je se da će usko­ro doći i do zvanične ob­jave spo­razu­ma o nor­mal­izaci­ji.

Published On 15 Oct 2021