Nigerija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ak­ci­ja je prove­de­na u oblast jez­era Čad, gdje se nalazi uporište bo­ra­ca grupe Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant u Za­pad­noj Africi, oružane for­ma­ci­je ak­tivne od 2016. go­dine.

Published On 17 Apr 2022