Nigerija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Polov­ina šuma unište­na je u posljed­njih 12 go­d­i­na u naftom boga­toj Niger­i­ji, jed­noj od na­jvećih afričk­ih ekonomi­ja, zbog ras­tućeg bro­ja stanovni­ka, ali i ne­dostat­ka elek­trične en­ergi­je.

Published On 08 Jul 2022