Liberija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Liber­i­ji se očeku­je novi ta­las an­tivla­dinih protes­ta. Ri­ječ je o trećim demon­straci­ja­ma otkako je bivši no­gometaš George Weah postao pred­sjed­nik. Nezado­voljno stanovništ­vo op­tužu­je vlasti za ko­rup­ci­ju i zloupotre­bu položa­ja, što Vla­da odbacu­je.

Published On 08 Jan 2020

Dese­ci hil­ja­da nekadašn­je djece vo­jni­ka, 14 go­d­i­na nakon okončan­ja građan­skog rata u Liber­i­ji, pokušava­ju da budu in­te­grisani u društ­vo. Stig­ma­ti­zo­vani su i žrtve zlostavl­jan­ja, zbog čega se mno­gi okreću krim­i­nalu i droga­ma.

Published On 24 Jul 2017

Tri go­dine nakon izbi­jan­ja epi­demi­je, države za­padne Afrike i dal­je se nose s posljedica­ma ebole, koja je odni­jela 11.000 živ­ota. Pre­ma pred­viđan­ji­ma Među­nar­o­dnog mon­e­tarnog fon­da, liber­i­js­ka ekonomi­ja i u ovoj će go­di­ni doživ­jeti os­je­tan pad.

Published On 26 Mar 2017

U Liber­i­ji su počela prva te­sti­ran­ja vakci­na pro­tiv ebole.Broj zaraženih posljed­njih sed­mi­ca opa­da, zbog čega stručn­jaci strahu­ju da neće moći sa sig­urnošću utvrdi­ti ko­liko su nove vakcine za­ista učinkovite.

Published On 05 Feb 2015