Liberija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dese­ci hil­ja­da nekadašn­je djece vo­jni­ka, 14 go­d­i­na nakon okončan­ja građan­skog rata u Liber­i­ji, pokušava­ju da budu in­te­grisani u društ­vo. Stig­ma­ti­zo­vani su i žrtve zlostavl­jan­ja, zbog čega se mno­gi okreću krim­i­nalu i droga­ma.

Published On 24 Jul 2017

Tri go­dine nakon izbi­jan­ja epi­demi­je, države za­padne Afrike i dal­je se nose s posljedica­ma ebole, koja je odni­jela 11.000 živ­ota. Pre­ma pred­viđan­ji­ma Među­nar­o­dnog mon­e­tarnog fon­da, liber­i­js­ka ekonomi­ja i u ovoj će go­di­ni doživ­jeti os­je­tan pad.

Published On 26 Mar 2017

U Liber­i­ji su počela prva te­sti­ran­ja vakci­na pro­tiv ebole.Broj zaraženih posljed­njih sed­mi­ca opa­da, zbog čega stručn­jaci strahu­ju da neće moći sa sig­urnošću utvrdi­ti ko­liko su nove vakcine za­ista učinkovite.

Published On 05 Feb 2015

Stanovni­ci Liber­i­je izlaze na iz­bore za Gorn­ji dom Par­ala­men­ta. Glasan­je je dva puta odgađano zbog ebole koja je is­cr­pi­la ovu zemlju na za­padu Afrike. Iz­bori­ma će se te­sti­rati je li Liber­i­ja sposob­na da zaus­tavi širen­je bolesti, ali i ko­li­ka je pop­u­larnost pred­sjed­nice Ellen John­son Sir­leaf.

Published On 20 Dec 2014