Where

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poli­ci­ja je ogradi­la dio par­ka blizu spomeni­ka, koji je vi­sok 80 metara, u cen­tru Rige, a podignut je 1985. dok je Latvi­ja još uvek bila dio Sov­jet­skog Saveza.

Published On 22 Aug 2022

Navodeći da Nje­mač­ka doživl­ja­va “his­tori­jsku prekret­nicu” u svo­joj odbram­benoj sposob­nos­ti, latvi­js­ki min­istar odbrane je za­tražio od Nje­mačke da Latvi­ji pruži moćno oruž­je kako bi se mogla za­šti­ti­ti.

Published On 11 Mar 2022

Sjev­er­noat­lants­ka al­i­jansa je od jula 2017. go­dine ras­poredi­la če­tiri multi­na­cional­na bor­be­na bataljona za odbranu Poljske i baltičk­ih drža­va Lit­vani­je, Latvi­je i Es­toni­je.

Published On 30 Nov 2021

Latvi­ji je potreb­no stal­no amer­ičko vo­jno pris­ust­vo da bi se vo­jno odvrati­la Rusi­ja i zato želi da po­jača svo­je odbram­bene po­ten­ci­jale amer­ičkim pro­tuzračn­im raket­nim sis­temi­ma Pa­tri­ot, navo­di Riga.

Published On 29 Nov 2021