Kurdistan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dru­gi dan zare­dom tra­ju protesti u Sule­j­mani­ji i drugim gradovi­ma u po­dručju Kur­dis­tana na sjeveru Ira­ka. Oku­pljeni traže is­plate pla­ta te ukazu­ju na loše so­ci­jalne uslove u toj iračkoj oblasti. Za­pal­jeno je neko­liko vla­dinih zgra­da. Poli­ci­ja je silom pokušala spri­ječi­ti proteste. Irač­ki pre­mi­jer Haider Al-Aba­di up­o­zo­rio je da će po­duzeti ak­ci­ju kako bi za­šti­tio građane Ira­ka. […]

Published On 19 Dec 2017

Ekonomi­ja u kurd­skoj regi­ji na sjeveru Ira­ka pretr­p­jela je ve­li­ki udar nakon ref­er­en­du­ma o otc­je­pljen­ju. Vla­da u Bag­dadu bloki­rala je zračni promet, tako da tur­isti više ne dolaze. Također, iako vla­da prim­ir­je između iračke vo­jske i kurd­skih pešmer­gi, u ci­jeloj je regi­ji ve­li­ka neizv­jes­nost.

Published On 10 Nov 2017

Man­dat pred­sjed­ni­ka iračke regi­je Kur­dis­tan is­tiče u sri­je­du i neće biti pro­dužen. Svo­jih 12 go­d­i­na na dužnos­ti Ma­soud Barzani okončano je sporn­im ref­er­en­du­mom o otc­je­pljen­ju, koji je prove­den prošli mjesec. Ste­fanie Dekker je s građan­i­ma raz­go­var­ala o nje­gov­oj os­tavš­ti­ni.  

Published On 31 Oct 2017

U blizi­ni iračko-sir­i­jske granice doš­lo je do novih suko­ba iračke vo­jske i kurd­skih pešmer­gi. Re­gion­alne kurdske vlasti tvrde da su zaus­tavile napre­dovan­je iračke vo­jske, koja uz pot­poru ši­it­skih mili­ci­ja pokuša­va napre­dovati pre­ma grani­ci s Turskom. Kroz to po­druč­je pro­lazi i jedan od naftovo­da ko­jim irač­ki Kur­di izvoze naf­tu. Preda­ja među­državnih graničnih pri­je­laza jedan je od […]

Published On 24 Oct 2017

Hil­jade lju­di na­pustile su irač­ki grad nakon što je vo­js­ka preuzela kon­trolu nad Krikukom u jed­nom danu.

Published On 19 Oct 2017

Demokrats­ka par­ti­ja Kud­is­tana tvr­di da pri­pad­ni­ci šit­skih mili­ci­ja pre­tre­saju do­move nji­hovih člano­va u gradu Kirkuku, u koji su pri­je dva dana ušle iračke snage. Kurdske pešmerge povuk­le su se s po­druč­ja na sjeveru Ira­ka koja su za­uzele nakon 2014. go­dine.

Published On 18 Oct 2017

Snage sig­urnos­ti za­uzele su zgradu re­gion­alne vlade u gradu, a hil­jade lju­di izb­je­gle su u gradove Er­bil i Sule­j­mani­ja.

Published On 17 Oct 2017