Island

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

State de­part­ment je saopš­tio da će Blinken, između os­ta­log, up­o­zori­ti Rusi­ju da ne smi­je više da se mi­ješa u un­utrašn­ja pi­tan­ja SAD-a, Ukra­jine i drugih ze­mal­ja.

Published On 17 May 2021

Fo­tografi­je ulovl­jenih ki­to­va na Is­landu ogorčile su ak­tiviste za za­šti­tu živ­ot­in­ja. DNK te­sti­ran­je mesa posljed­njeg ubi­jenog kita pokaza­lo je da ono, zbog za­kon­skog ograničen­ja, ne može da bude izvezeno i proda­to.

Published On 27 Jul 2018