Island

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

State de­part­ment je saopš­tio da će Blinken, između os­ta­log, up­o­zori­ti Rusi­ju da ne smi­je više da se mi­ješa u un­utrašn­ja pi­tan­ja SAD-a, Ukra­jine i drugih ze­mal­ja.

Published On 17 May 2021