Holandija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iskust­vo uči da veći­na lju­di, ko­liko god imali kolek­tivni opsesivno-kom­pul­sivni pore­mećaj, a to nekad imate do­jam u sređen­im država­ma, vole malo i za­o­bići prav­i­la ako im je to u in­tere­su, piše au­tor.

blog by Mirza Softić
Published On 12 Jul 2022

Ne tre­ba ču­di­ti što pos­to­je lju­di koji žive para­lelne živ­ote, radeći na Za­padu, a u glavi bi­va­jući na Balka­nu, ali i oni koje Balkan više ne in­tere­su­je i koji su se pot­puno uk­lop­ili u svoj novi živ­ot.

blog by Mirza Softić
Published On 09 May 2022