Albanija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Reuters navo­di, pozi­va­jući se na sv­je­doke, kako su za­posleni u iran­skoj am­basa­di ba­cali doku­men­ta u zahrđa­lo bure, dok je va­tra os­v­jetl­javala zi­dove tro­spratne zgrade diplo­matske mis­i­je.

Published On 08 Sep 2022

Znakovi pokazu­ju da smo blizu veo­ma važnog otkrića gasa i nafte pod zemljom, što će uti­cati na budućnost Al­ban­i­je, ali će takođe igrati ulogu u en­er­get­skoj budućnos­ti Evrope, na­javio je Edi Rama.

Published On 05 Jul 2022