Albanija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za vri­jeme održa­van­ja Sami­ta Evropske uni­je – Za­padnog Balka­na, u Tirani je održan protest koji su or­ga­nizirale opozi­cione par­ti­je, Demokrats­ka par­ti­ja Al­ban­i­je i Slo­bo­dars­ka par­ti­ja.

Published On 06 Dec 2022

Pred­sjed­nik Sr­bi­je naveo kako ta od­lu­ka nije pi­tan­je nje­gove su­jete ili emo­ci­ja već proc­jene da li će od toga biti neke ko­risti ili štete po državu koju vodi.

Published On 05 Dec 2022