Vojni puč u Turskoj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sud u Is­tan­bu­lu je pono­vo od­lučio da vodeći turs­ki fi­lantrop os­tane u zatvoru, up­rkos stal­nim pozivi­ma Evrop­skog suda za ljud­s­ka pra­va da bude pušten na slo­bo­du.

Published On 08 Oct 2021

Turske vlasti naredile su hapšen­je 238 os­o­ba u op­eraci­ji koja ima za cilj os­um­n­jičene pri­pad­nike vo­jske navod­no povezane s imamom za koga Ankara tvr­di da sto­ji iza propa­log pokuša­ja puča.

Published On 19 Jan 2021