Vještačka inteligencija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako se is­traži­vači i stručn­jaci slažu da trenut­ni raču­nari još uvi­jek ne mogu simuli­rati rad ljud­skog moz­ga i psi­hološku ličnost os­obe, to će se u veo­ma bliskoj budućnos­ti promi­jen­i­ti.

Published On 24 Jun 2022

Kina će vjerovat­no do­mini­rati u ključn­im tehnologi­ja­ma u razvo­ju, poseb­no u po­dručju um­jetne in­teligen­ci­je, sin­tetičke bi­ologi­je i genetike u roku od jedne deceni­je, proc­jen­ju­ju obav­ješ­ta­jne službe.

Published On 11 Oct 2021

Uni­ja bi u vješ­tačku in­teligen­ci­ju i blockchain tehnologi­ju tre­bala ula­gati 10 mil­i­jar­di eura godišn­je kako bi isko­ris­ti­la po­ten­ci­jal za razvoj dig­i­talne i ze­lene ekonomi­je i sustigla konkurente.

Published On 14 Jun 2021