Umjetna inteligencija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako se is­traži­vači i stručn­jaci slažu da trenut­ni raču­nari još uvi­jek ne mogu simuli­rati rad ljud­skog moz­ga i psi­hološku ličnost os­obe, to će se u veo­ma bliskoj budućnos­ti promi­jen­i­ti.

Published On 24 Jun 2022

Novi proizvo­di će obuh­vati­ti mogućnost pret­plate na funkci­je au­tonomne vožn­je, kupov­inu au­to­mo­bil­skog os­ig­u­ran­ja na bazi upotrebe, povećan­je snage vozi­la s podeša­van­jem za do­da­van­je kon­jskih sna­ga.

Published On 07 Dec 2021

Kina će vjerovat­no do­mini­rati u ključn­im tehnologi­ja­ma u razvo­ju, poseb­no u po­dručju um­jetne in­teligen­ci­je, sin­tetičke bi­ologi­je i genetike u roku od jedne deceni­je, proc­jen­ju­ju obav­ješ­ta­jne službe.

Published On 11 Oct 2021