Tehnologija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Mračni USB’ kablovi su na prvi pogled iden­tični fab­ričkom USB kablu; tek nakon de­taljne anal­ize prim­jeću­je se da je konek­tor na jed­nom kra­ju kabla neko­liko milimetara duži i de­blji.

Published On 07 Nov 2022

Na saj­mu tehnologi­je na­jviše će biti ri­ječi o krip­to­va­l­u­ta­ma i ‘blockchainu’, tehnologi­ji za koju se tvr­di da je u stan­ju naprav­i­ti rev­olu­ci­ju u upotre­bi in­ter­ne­ta, pa čak i glob­al­noj ekonomi­ji.

Published On 02 Nov 2022

Ki­nes­ka nuk­lear­na tehnologi­ja je posljed­njih go­d­i­na široko prim­i­jen­je­na u mnogim oblas­ti­ma na­cionalne ekonomi­je, donoseći opi­pljive ko­risti za živ­ot lju­di, navo­di CAEA.

Published On 23 Sep 2022