Tehnologija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako se čini da su im odbro­jani dani, desk­top kom­pju­teri i dal­je su pop­u­larni među on­i­ma ko­ji­ma je potreb­no mno­go raču­narske snage.

Published On 03 Mar 2023

Izvrš­na di­rek­tor­i­ca plat­forme YouTube se povlači s pozi­ci­je da bi, kako je navela, ‘počela novo poglavl­je sa foku­som na porod­icu, zdravl­je i lične pro­jek­te koji je zan­i­ma­ju’.

Published On 17 Feb 2023