Švicarska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sa prvim danom iduće go­dine i Švi­cars­ka ot­vara svo­je tržište rada i za rad­nike iz Hrvatske, pa se strahu­je što donosi 2022. go­d­i­na.

Published On 09 Nov 2021

Sai Red­dy sa in­sti­tu­ta ETH Zurich kaže da bi kom­bi­naci­ja pos­to­jećih so­je­va mogla rezul­ti­rati novim, opas­ni­jim mu­taci­ja­ma i opas­ni­jom fa­zom pan­demi­je ko­rona virusa.

Published On 24 Aug 2021

Pred­sjed­ni­ci Sjed­in­jenih Amer­ičk­ih Drža­va i Ruske Fed­eraci­je raz­go­var­ali go­to­vo če­tiri sata; prvo u užem sas­tavu, a po­tom u proširenom for­matu.

Published On 16 Jun 2021

Pri­je Bide­na, Putin se sas­tao sa još četvoricom amer­ičk­ih pred­sjed­ni­ka – Don­al­dom Trumpom, Barack­om Obamom, Geor­gom W. Bushom i Bil­lom Clintonom, sa ko­ji­ma je imao ra­zličite odnose.

Published On 16 Jun 2021

Švi­cars­ka vla­da je od­luči­la da odus­tane od spo­razu­ma sa EU-om zbog oštrog pro­tivl­jen­ja u zemlji pre­ma tom aktu koji bi po­jed­nos­tavio i ojačao veze sa na­jvećim švi­carskim tr­govin­skim part­nerom.

Published On 26 May 2021