Olimpijske igre

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na Olimpi­jskim igra­ma u Tok­i­ju odbranio je sre­bro u klasi Laser iz Rio de Janeira, a je­se­nas i bronzu na Sv­jet­skom pr­ven­stvu u Barceloni.

Published On 24 Dec 2021

Fran­cus­ka neće diplo­mats­ki bo­jkoti­rati Zimske olimpi­jske igre u Pekingu u feb­ru­aru 2022. go­dine, za ra­z­liku od SDA-a, Kanade, Aus­tral­i­je i Ve­like Bri­tani­je.

Published On 09 Dec 2021