Nuklearno oružje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izrael, za koji se naširoko sma­tra da je je­d­i­na nuk­lear­na sila Bliskog is­to­ka, obećao je da nika­da neće dozvoli­ti Iranu da do­bi­je atom­sko oruž­je, rekavši da Teheran zago­vara nje­go­vo uništen­je.

Published On 12 Sep 2022

Poziv je us­li­je­dio nakon što je Sjev­er­na Ko­re­ja usvo­ji­la novi za­kon o ko­rišten­ju pre­ven­tivnih nuk­learnih udara, proglašava­jući Sjev­er­nu Ko­re­ju nuk­learnom silom.

Published On 10 Sep 2022