Nogometne lige

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za na­jbolju igračicu go­dine iz­abrana je na­padači­ca lon­don­skog klu­ba Chelsea Sam Kerr, koja je tako posta­la prva aus­tral­s­ka no­gometaši­ca koja je os­vo­ji­la na­gradu PFA Play­er of the Year.

Published On 10 Jun 2022

Pri­hod od pro­da­je bit će zam­rznut na računu ko­jeg kon­troli­ra bri­tan­s­ka vla­da te up­laćen u hu­man­i­tarne svrhe kao po­moć Ukra­ji­ni koja i dal­je trpi rusku agre­si­ju.

Published On 25 May 2022