Kubanski turizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ažuri­ra­ju se klišei iz Hladnog rata: Amerikan­ci vjeru­ju da su se u pokret “Crni živ­oti su važni”, in­fil­tri­rali ko­mu­nisti, dok Ha­vana tvr­di da kuban­sko prol­jeće or­ga­nizu­je CIA.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 11 Aug 2021

Amerikan­ci koji žele pos­jeti­ti Kubu morat će puto­vati u or­ga­niziran­im tu­ra­ma amer­ičk­ih agen­ci­ja u prat­nji vodiča.

Published On 08 Nov 2017