Katastrofe

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Svi­jet je u prethod­noj go­di­ni pogodi­lo 980 prirod­nih ne­pogo­da, koje su uzroko­vale gu­bitak na­j­man­je 8.200 ljud­skih živ­ota.

Published On 24 Jan 2021

Pet os­o­ba pogin­u­lo i 1.500 evakuira­no u Mozam­biku, a spasi­lačke ekipe izvuk­le 20 tur­ista iz na­cionalnog par­ka u Južnoj Africi.

Published On 19 Jan 2012

Pokre­tan­jem kl­iz­iš­ta u rudarskom selu na jugu Fil­ip­ina nakon obil­nih kiša živ­ote je izgu­bi­lo na­j­man­je 25 lju­di, dok spasi­lačke službe tra­ga­ju za 150 lju­di.

Published On 05 Jan 2012

Pogin­u­lo 33 lju­di, dok je hu­man­i­tarn­im rad­nici­ma zbog bloka­da na ces­ta­ma teško doći do stoti­na lju­di koji su izb­jegli zbog vjetro­va brzine 140 km/h.

Published On 30 Dec 2011