Izdavaštvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­jveći dis­trib­uter elek­tron­skih kn­ji­ga u SAD-u zatvo­rio je svo­ju In­ter­net stran­icu, što je samo još jedan dokaz da dig­i­tal­no tržište kn­ji­ga propa­da. Ve­li­ki je to udarac za hil­jade on­line pisaca širom SAD-a i Ve­like Bri­tani­je. Među­tim, nije sve tako crno u svi­je­tu iz­davašt­va. Iz New Yor­ka priča Kris­ten Sa­loomy.

Published On 06 Jan 2017

Od samog počet­ka 17. vi­je­ka, kada je štam­pan prvi dio Ser­van­tesovog Veleumnog plemića Don Ki­ho­ta od Manče – koji se sma­tra ka­menom temeljcem za­pad­no­evropske kn­jiževnos­ti, in­teres javnos­ti za ro­mane ne jen­ja­va. Mi­jen­ja ob­like, forme i in­ten­zitet, ali je tu. U današn­jem dig­i­tal­nom dobu fes­ti­vali kn­jiževnos­ti pokušava­ju održati kn­jigu i saču­vati njen ut­je­caj. Tako je širom […]

Published On 26 Jul 2016

Na po­tražn­ju kn­ji­ga, osim novih medi­ja kao što je in­ter­net, ut­ječe i kriza, što pogo­to­vo os­jete mali iz­davači.

Published On 24 Dec 2011