Izbori u Venecueli

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Venecue­lan­s­ka ekonomi­ja u golemim je teškoća­ma zbog pada ci­je­na nafte u svi­je­tu, što je rezul­ti­ralo nes­taši­ca­ma i in­flacijom oko 200 pos­to.

Published On 06 Dec 2015

U Nar­o­d­noj skupš­ti­ni u Karaka­su za­k­letvu je položio novi  pred­sjed­nik Venecuele Nico­las Maduro. Obeća­va nas­tavak poli­tike svog prethod­ni­ka Huga Chaveza i poseb­nu brigu za na­jsiro­mašni­je slo­jeve društ­va. 

Published On 19 Apr 2013

Pris­taše novoiz­abra­nog pred­sjed­ni­ka Venecuele Nico­lasa Madu­ra pod­ni­jeli su kaz­nenu pri­javu pro­tiv nje­gov­og izbornog pro­tivni­ka. Kažu da je Hen­rique Capriles odgov­o­ran za pogin­ule tokom protes­ta opozi­ci­je nakon ti­jesne pob­jede Madu­ra.

Published On 18 Apr 2013