Izbori u Venecueli

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Venecue­lan­s­ka ekonomi­ja u golemim je teškoća­ma zbog pada ci­je­na nafte u svi­je­tu, što je rezul­ti­ralo nes­taši­ca­ma i in­flacijom oko 200 pos­to.

Published On 06 Dec 2015

U Nar­o­d­noj skupš­ti­ni u Karaka­su za­k­letvu je položio novi  pred­sjed­nik Venecuele Nico­las Maduro. Obeća­va nas­tavak poli­tike svog prethod­ni­ka Huga Chaveza i poseb­nu brigu za na­jsiro­mašni­je slo­jeve društ­va. 

Published On 19 Apr 2013