Inflacija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vlasti na svim nivoima u Bosni i Herce­govi­ni iz­nalaze ‘ad hoc’ i provi­zor­na rješen­ja o jed­nokrat­nim naknadama, privre­menim i povre­menim novčan­im izd­va­jan­ji­ma ili pokuša­ja spr­ječa­van­ja ras­ta ci­je­na.

Published On 17 Sep 2022
Trgovina

Očeki­van­ja kućansta­va u Mađarskoj spusti­la su se u au­gus­tu na na­jniži nivo od počet­ka pan­demi­je u aprilu 2020. go­dine, za­s­jen­je­na in­flacijom i snažn­im ras­tom ci­je­na en­ergi­je.

Published On 29 Aug 2022