Dokumentarni film

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Robert Red­ford je jedan od os­ni­vača na­jvećeg amer­ičkog fes­ti­vala neza­v­isnog fil­ma koji se vraća u pla­nine Uta­ha 19. jan­u­ara, nakon što su dva prethod­na iz­dan­ja bila prisil­je­na održati se on­line.

Published On 08 Dec 2022