Banja Luka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

“Niko­ga ne tre­ba ču­di­ti dolazak dvo­jice radikalnih desničara iz Fran­cuske, jer je to samo još jedan pokaza­telj da Dodik može raču­nati jedi­no na pot­poru kra­jn­jih radikala i opas­nih na­cional­ista.”

Published On 08 Jan 2022

Pro­tiv člano­va ne­for­malne grupe ‘Prav­da za Davi­da’ poli­ci­ja je u dvi­je go­dine pokrenu­la više od 160 prekrša­jnih pos­tu­pa­ka, sud je pre­su­dio u ko­rist ak­tivista, a troškove suđen­ja plaća­ju građani.

Published On 06 Oct 2021