Zarije Seizović

Zarije Seizović

Zarije Seizović je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Autor je deset knjiga i stotinjak naučnih i stručnih radova na BHS i e... ngleskom jeziku. Predavao je na dodiplomskim i postdiplomskim studijima u BiH i inozemstvu. Član je Odbora za političke nauke Akademije nauka i umjetnosti BiH.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Šta bi tre­bali znati pravni sav­jet­ni­ci poli­tičara ako ne zna­ju oni sami i na to im skrenu­ti pažn­ju, kako poli­tičari ne bi u javnos­ti davali iz­jave koje ne­ma­ju smis­la.

opinion by Zarije Seizović
Published On 05 Mar 2017

Poš­to stranac ne može biti poli­tičar u Bosni i Herce­govi­ni, iz­ja­va pred­sjed­ni­ka bh. en­tite­ta Re­pub­li­ka Srp­s­ka je sraču­na­ta isključi­vo da bi iza­z­vala ljut­nju Sara­je­va.

opinion by Zarije Seizović
Published On 16 Jan 2017

Sas­tan­ci kao što je bio onaj ne­davni Milo­ra­da Dodi­ka i Dra­gana Čovića dio su poli­tičkog be­smis­la u ko­jem je nemoguće pron­aći putokaz ka bilo kakvom poli­tičkom smis­lu.

opinion by Zarije Seizović
Published On 29 Oct 2016

Civ­i­lizaci­js­ki pos­ma­tra­no, od­luke Us­tavnog suda BiH se ne izvršava­ju, jer u BiH ne pos­to­ji prav­na kul­tura koja to po­drazu­mi­je­va.

opinion by Zarije Seizović
Published On 18 Sep 2016