Yasin Aktay

Yasin Aktay

Yasin Aktay je poslanik turskog parlamenta iz reda Partije pravde i razvoja (AKP) i čelnik turske Grupe međuparlamentarne unije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Osim što iznosi kri­tike da je Sjev­er­noat­lants­ki savez izgu­bio sve funkci­je, Ankara ra­zotkri­va i kon­tradik­tornos­ti, ne­dosljed­nos­ti i ne­dostatke Al­i­janse.

opinion by Yasin Aktay
Published On 08 Jun 2022

De­set am­basado­ra usudi­lo se mi­ješati u un­utrašn­ja pi­tan­ja zeml­je tako što su iz­dali saopćen­je u ko­jem se traži od turskog pravo­suđa da okonča slučaj koji je i dal­je ak­tu­alan i tra­je u Turskoj.

opinion by Yasin Aktay
Published On 13 Nov 2021

Up­ra­vo u ovom trenutku može­mo vid­jeti da se seku­lar­izam ra­z­liku­je od ono­ga što je bio u prošlosti, da se pretvo­rio u fo­bi­ju ili mržn­ju pre­ma re­ligi­ji, poseb­no pre­ma is­la­mu.

opinion by Yasin Aktay
Published On 26 Sep 2021