Svetlana Slapšak

Svetlana Slapšak

Svetlana Slapšak, rođena u Beogradu, redovna je profesorica i dekanesa postdiplomske škole za humanistiku ISH u Ljubljani, autorica četrdesetak knjiga... i preko 1.000 članaka. Predavala je u SAD-u i u Evropi. Sfera istraživanja: antičke studije, antropologija, balkanologija, lingvistika, književnost, feminizam.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ar­bi­tražni spor između Hrvatske i Sloveni­je oči­to je pro­duk­ti­van ko­ri­dor imag­i­nar­i­ja, u ko­jem se po ta­lasi­ma val­ja­ju na­cional­ni ponos i iden­titet.

opinion by Svetlana Slapšak
Published On 30 Jul 2015

Vla­da se s pravom boji je­seni i novog us­tan­ka, za koji slove­nač­ki građani nisu hteli da žrtvu­ju blaženo leto.

opinion by Svetlana Slapšak
Published On 26 Jul 2013

Hrvats­ka na­jčešće za­mišl­ja Sloveni­ju kao neš­to što tre­ba ‘preskoči­ti’ pri ulasku u EU, a ne kao prva vra­ta koja u Evropi tre­ba otvoriti.

Published On 28 Jun 2013