Slavo Kukić

Slavo Kukić

Slavo Kukić je doktor socioloških znanosti i profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Autor je 18 knjiga - sedam udžbenika za srednje š... kole i fakultete, te 11 studija posvećenih analizi bh. društva i države. Autor je više od 100 naučnih radova.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Kriza u SDP-u BiH je samo posljed­i­ca au­tori­tarnog vođen­ja i izostan­ka demokraci­je u živ­o­tu ove stranke ti­jekom prethod­nih de­setl­jeća ili dva.

opinion by Slavo Kukić
Published On 08 Dec 2014

Lid­eri HDZ-a BiH i SNSD-a bili su uvjereni da im vlast na državnoj razi­ni ne može iz­maći, ali se ‘odjed­nom’ po­javio sara­jevs­ki spo­razum.

opinion by Slavo Kukić
Published On 11 Nov 2014