Sarah Mousa

Sarah Mousa

Sarah Mousa diplomirala je 2010. godine na Woodrow Wilson fakultetu za javnu upravu i međunarodne odnose na Univerzitetu Princeton. Trenutno je stipen... dista fondacije Fulbright u Egiptu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Vi­jeće sig­urnos­ti UN-a ne­davno je zbog ruskog i ki­neskog veta odbaci­lo pri­jed­log da po­drži mirovnu ini­ci­ja­tivu Ara­pske lige za Sir­i­ju, ali to nije to­li­ki neusp­jeh za sir­i­jsku rev­olu­ci­ju ko­liko za UN kao in­sti­tu­ci­ju.

opinion by Sarah Mousa
Published On 10 Feb 2012