Muhamed Jusić

Muhamed Jusić

Muhamed Jusić je islamski teolog i analitičar dešavanja na Bliskom istoku i na Balkanu. Kolumnist je glasila IZ-a BiH Preporod, saradnik magazina Star... t BiH za međunarodne teme i koordinator projekta "Islam in South East Europe - ISEEF".


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Bezbroj je prepre­ka na putu pos­ti­zan­ja održivog prim­ir­ja, a o mirovnom do­gov­oru i budućnos­ti Sir­i­je da i ne gov­o­rimo.

opinion by Muhamed Jusić
Published On 29 Dec 2016

Sva­ka anal­iza ra­zlo­ga koji su doveli do pada Halepa može se razum­jeti kao skre­tan­je pažn­je s izvršio­ca zloči­na.

opinion by Muhamed Jusić
Published On 14 Dec 2016
Halep