Mario Pejović

Mario Pejović

Mario Pejović je novinar web portala Al Jazeere Balkans. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Bot Ion, za­s­no­van na vješ­tačkoj in­teligen­ci­ji, tre­bao bi preni­jeti prob­leme i zabrin­u­tost Ru­mu­na vlas­ti­ma i tako po­moći u donošen­ju poli­tičk­ih od­lu­ka.

Published On 26 Mar 2023

Već god­inu dana se postavl­ja pi­tan­je za­š­to se rus­ka avi­jaci­ja ne ko­risti u punom ka­pacite­tu tokom in­vaz­i­je na Ukra­jinu te hoće li se uopće ak­tivi­rati i donijeti nužno potreb­nu pre­vagu Rusi­ji.

Published On 10 Mar 2023

Bro­jni poli­tičari sa Za­pa­da tvrde da ByteDance, kom­pani­ja koja je vlas­nik Tik­To­ka, Ko­mu­nis­tičkoj par­ti­ji Kine daje uvid u po­datke više od mil­i­jar­du ko­ris­ni­ka širom svi­je­ta.

Published On 26 Feb 2023