Mario Pejović

Mario Pejović

Mario Pejović je novinar web portala Al Jazeere Balkans. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Tokom 2021. go­dine dešava­lo se da je napred­na tehnologi­ja imala određenih prob­le­ma, ali i pokaže sve svo­je ran­jivosti ili, jed­nos­tavno, u pot­punos­ti prestane ra­di­ti.

Published On 30 Dec 2021

Kako bi dje­cu educi­rali o znača­ju oču­van­ja mora, ali ih is­tovre­meno zain­tere­sir­ali za nauku i tehnologi­ju, WWF Adria je os­ig­u­rala pod­vodnog ro­b­o­ta za učenike.

Published On 05 Dec 2021