Edhem Bičakčić

Edhem Bičakčić

Edhem Bičakčić rođen je 1952. godine u Sarajevu, gdje je završio Elektrotehnički fakultet. Radio je u GP Bosna i u JP Elektroprivreda, čiji je general... ni direktor bio od 1992. do 1997. Obavljao je dužnost premijera Federacije BiH u dva mandata od 1997. do 2001. godine. Trenutno je direktor i osnivač kompanije za projektiranje, inžinjering i konsalting u elektroenergetici.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Šansa pos­to­ji, pri­je sve­ga, u prom­je­na­ma ad­min­is­tra­tivne pro­ce­dure. Niz pro­jeka­ta, od općin­skog, preko kan­ton­alnog, do fed­er­alnog nivoa, iako pos­je­du­ju svu neophod­nu doku­mentaci­ju, iako su prošli svi za­kon­s­ki rokovi, čeka odgov­ore na ra­zličitim šal­ter­i­ma i pro­tokoli­ma in­sti­tu­ci­ja.

Published On 02 Jan 2012