Draško Luković

Draško Luković

Draško Luković je magistrirao na Odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Kritičke  radove objavljivao u časopisima za... književnost, film, filozofiju i društvenu teoriju. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

EU je izradi­la strate­gi­ju dig­i­tal­izaci­je kul­turnih do­bara, a oču­van­jem kolek­tivnog pamćen­ja na Balka­nu bave se i or­ga­ni­zaci­je u regi­ji.

blog by Draško Luković
Published On 26 Apr 2013

Mož­da stvarno nije svako zlo za zlo, da stvari ko­jim sluča­jem dru­gači­je sto­je, vrlo vjerovat­no mi ot­m­je­na samoća či­tan­ja ne bi tako puno znači­la.

blog by Draško Luković
Published On 15 Jan 2013

Ne kaže li kri­lat­i­ca, preuze­ta iz Platono­va djela dakako, kak­va muzi­ka, tak­va drža­va.

blog by Draško Luković
Published On 25 Dec 2012

Samo u okvir­i­ma trenut­no vlada­jućeg kul­turnog mod­ela, koji od nas pravi sku­pl­jače pot­pisa i fo­tografi­ja, moguće je reći da ne pos­to­jiš ako nisi bio na tele­viz­iji, a da se prit­om ne mis­li da si iz­valio or­di­nar­nu glu­post.

blog by Draško Luković
Published On 28 Nov 2012

Na estra­di ima do­voljno lju­di koji su tal­ente nado­gradili znan­jem, te ih ne tre­ba brkati s dile­tan­ti­ma koji su poz­nati samo po tome što su poz­nati.

blog by Draško Luković
Published On 14 Nov 2012

Žal­im što jez­ičko bla­go s ko­jim raspo­lažem nije veće, a sve­jed­no mi je da li ri­ječi pri­pada­ju jed­nom ili poseb­n­im jezici­ma.

blog by Draško Luković
Published On 27 Oct 2012

Kakvim medi­ji­ma će se budući pripov­jedači ko­ris­ti­ti za op­stanak pripovi­jedan­ja sko­ro da je sve­jed­no.

Published On 09 Oct 2012

Zločine koje su počinili tzv. “naši” neće za­o­bi­laz­i­ti samo his­to­ri­ografi­ja.

Published On 27 Aug 2012