Alex Gatopoulos

Alex Gatopoulos

Alex Gatopoulos je urednik i sigurnosni analitičar Al Jazeere English.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Od po­raza 2019. go­dine gru­pa Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant se pre­o­brazi­la u niz po­družni­ca koje za­uz­i­ma­ju ter­i­tori­ju u Af­gan­istanu i afričkom sa­hel­skom po­ja­su.

Published On 17 Apr 2022

Zbog kli­matskih prom­je­na se ot­vara posljed­nje neisko­rišteno po­druč­je za plovid­bene rute i ek­sploat­aci­ju resur­sa što dovo­di do novih geopoli­tičk­ih ten­z­i­ja.

Published On 29 Mar 2022