Alem Dedić

Alem Dedić

Alem Dedić je profesor islamske vjeronauke, bibliotekar i aktivista udruženja “Prosvjetitelj”. U desetogodišnjem novinarskom iskustvu pisao je za mnog... e bh. medije. Dobitnik je USAID-ove Novinarske nagrade za najbolje istraživačke priče. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Među 20 na­j­traženi­jih po­j­mo­va na YouTubeu čak njih pet se odnosi na re­al­i­ty pro­grame, a prva tri mjes­ta za­uz­i­ma up­ra­vo jedan te isti re­al­i­ty pro­gram.

Published On 29 Nov 2020

Sve su češći web por­tali koji glo­lifi­ci­ra­ju određenu poli­tičku stranku, is­tovre­meno na­pada­jući i blateći njene poli­tičke pro­tivnike.

Published On 12 Oct 2020

Na Dan mla­dosti sa pla­nine Ozren is­pal­je­na je grana­ta na tu­zlan­sku Kapi­ju, oku­pl­jal­ište mladih – ugašen je 71 mla­di živ­ot, a više od 240 je teže ili lakše ran­jeno.

Published On 24 May 2020