Portugal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nema sum­n­je da će izb­jeglice iz Ukra­jine u Por­tu­galu naći sig­urno utočište, daleko od pak­la iz koga su pob­jegli – neki sa nadom da će se vrati­ti kući, a neki, uz po­dršku države, sa željom da os­tanu.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 20 Mar 2022

Samo kao tur­ista još mogu da se radu­jem svom gradu kad se privre­meno vra­tim, a da ne bu­dem ne­upućen i nez­nal­i­ca koji soli pamet on­i­ma koji su os­tali, piše au­tor.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 27 Feb 2022