Filipini

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­gađen­je je posta­lo jedan od glavnih prob­le­ma na os­trvu Bo­ra­cay, zbog ne­dostat­ka kanal­izaci­je i sis­tema za up­ravl­jan­je ot­padom, a usljed ve­likog bro­ja hotela i hostela.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 22 Nov 2022

Stot­inu mil­iona stanovni­ka, koji pri­pada­ju ra­zličitim rasama i re­ligi­ja­ma te gov­ore bro­jn­im lokalnim jezici­ma, živi u har­moni­ji na više od sedam hil­ja­da oto­ka i otočića.

Published On 17 Aug 2022