Filipini

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stot­inu mil­iona stanovni­ka, koji pri­pada­ju ra­zličitim rasama i re­ligi­ja­ma te gov­ore bro­jn­im lokalnim jezici­ma, živi u har­moni­ji na više od sedam hil­ja­da oto­ka i otočića.

Published On 17 Aug 2022

Stanovni­ci otočke države u poned­jel­jak bi­ra­ju nasljed­ni­ka pred­sjed­ni­ka Ro­dri­ga Dutertea, u an­ke­ta­ma vodi sin bivšeg dik­ta­to­ra Fer­di­nan­da Mar­cosa.

Published On 09 May 2022