Engleska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

En­gles­ka je uvela nova ograničen­ja u bor­bi pro­tiv var­i­jante ko­rona virusa omikro­na, pri čemu su maske za lice pono­vo obavezne u pro­davni­ca­ma i javnom pre­vozu.

Published On 30 Nov 2021

Mno­gi klubovi nezado­voljni su od­lukom Lige da in­ves­ti­ci­jskom fon­du, ko­jim pred­sje­da saudi­js­ki pri­jestolonasljed­nik princ Mo­hammed bin Salman, odobri stje­can­je vlas­ničkog ud­jela u New­cas­tle Unit­e­du.

Published On 18 Nov 2021

Ya­hoo Newsa je rani­je ob­javio da su amer­ičke sig­urnosne službe raz­ma­trale mogućnost ot­mice ili ubist­va os­ni­vača Wik­ileak­sa dok je živ­io u ek­vadorskoj am­basa­di u Lon­donu.

Published On 26 Oct 2021

Uoči fi­nala Evrop­skog pr­ven­st­va između En­gleske i Ital­i­je pri­b­ližno 5.000 os­o­ba je bez ulazni­ca ušlo na sta­dion Wem­b­ley pro­bivši sig­urnos­na vra­ta i ko­r­done.

Published On 18 Oct 2021