Šuma

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­lože­na prav­i­la tre­bala bi os­ig­u­rati da proizvo­di koje građani kupu­ju, ko­riste i konzu­mi­ra­ju na tržiš­tu Uni­je ne dovode do krčen­ja šuma i nji­hove degradaci­je širom svi­je­ta.

Published On 18 Nov 2021