SSSR

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako je do sada ‘Razi­grani med­v­jed’ (Fan­cy Bear) bio na­jpoz­nati­ja hak­er­s­ka gru­pa iz Rusi­je, is­postavi­lo se da oni ima­ju i daleko opas­ni­je ‘kolege’.

Published On 18 Nov 2021

Pre­ma rezul­ta­ti­ma is­traži­van­ja, 32 pos­to ispi­tani­ka žali zbog ras­pa­da SSSR-a, dok 61 pos­to ima suprot­no mišl­jen­je.

Published On 20 Aug 2021

Rus­ka spisatelji­ca Guzelj Jahi­na au­tor­i­ca je tri ro­mana, od ko­jih su dva ob­javl­je­na na bosan­skom jeziku – ‘Zule­jha ot­vara oči’ i ‘Ešalon za Samarkand’. Jahi­na je ovo­godišn­ja gošća Book­stana.

Published On 08 Jul 2021