Novak Đoković

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

No­vak Ðoković se našao na listi učes­ni­ka US Ope­na, ali su or­ga­ni­za­tori na­jav­ili da će poš­to­vati od­luku amer­ičk­ih vlasti, koji ne dozvol­java­ju nevakcin­isan­im stranci­ma da uđu u zemlju.

Published On 21 Jul 2022

Sr­bi­jan­s­ki tenis­er je os­vo­jio 21. Grand Slam naslov, pri čemu sed­mi Wim­ble­don; u fi­nalu je po­bi­je­dio Aus­tral­ca Nic­ka Kyr­giosa sa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3).

Published On 10 Jul 2022

Tenis­er iz Sr­bi­je je ulaskom u 32. fi­nale Grand Slam turni­ra postao reko­rder po bro­ju nas­tu­pa u meče­vi­ma za naslov na če­tiri na­jz­nača­jni­ja sv­jet­s­ka turni­ra.

Published On 10 Jul 2022

Od ned­jel­je, 12. juna, svi put­ni­ci koji budu ht­jeli ući u SAD morat će imati neg­a­ti­van test na COVID-19, a među­nar­o­d­ni put­ni­ci će i dal­je morati biti vakcin­isani.

Published On 11 Jun 2022