Novak Đoković

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sr­bi­jn­s­ki tenis­er nije vakcin­isan pro­tiv ko­rona virusa te je morao dostavi­ti pri­pada­juću doku­mentaci­ju i mol­bu za poseb­nu dozvolu za ulazak u SAD.

Published On 04 Mar 2023

Na dru­goj pozi­ci­ji je Španac Car­los Al­caraz, a treći Grk Ste­fanos Tsit­si­pas ko­jeg je No­vak Đoković po­razio u fi­nalu Aus­tralian Ope­na.

Published On 30 Jan 2023